Dating alpabetong filipino

Halimbawa, ang \f\ ay itinutumbas sa \p\; ang \j\ ay sa \dy\ at \h\; ang \ñ\ ay itinutumbas sa \ny\; ang \q\ ay itinutumbas sa \k\ o \kw\; ang \x\ ay itinutumbas sa \ks\; at ang \z\ ay itinutumbas sa \s\.

Malimit lumilitaw ang mga hiram na titik kapag ginagamit sa mga pangngalang pantangi imbes na pangngalang pambalana, kung hindi sa mga salitang may konotasyong pangkasaysayan, pangkultura, panlipunan, pampanitikan, pang-agham, pambatas, at iba pa.

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: Naipamamalas ng mga mag- aaral ang pag- unawa at pagpapahalaga sa maikling kwentong makabanghay sa tulong ng teknolohiya at iba pang transitional devices upang makapagsalaysay ng sariling karanasan.

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa dula gamit ang teknolohiya at paglalapi upang mailarawan ang karaniwang pamumuhay ng mamamayan ng bansang pinagmulan nito F9PN-IIg-h-48 Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-uusap F9PB-IIg-h-48 Naisusulat ang isang maikling dula tungkol sa suliraning buhay ng isang Asyano Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nobela ng Saudi Arabia na bahagi ng Timog-Kanlurang Asya at nagagamit ang mga pahayag na nagbibigay ng katwiran sa ginawa ng tauhan sa akda. presentasyon Natutukoy ang mga kulturang Pilipino sa aralin at sa kaugnayan nito sa kalagayan ng kultura sa kasalukuyan Naiuugnay ang karanasan ng kakilalang tao batay sa karanasan ng mga tauhan sa Noli Me Tangere G Makapagsalaysay ng isang pangyayari na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias sa pagtubos o pagligtas ng isang kaibigan R Saksi/Testigo A Mga kapamilya at kaibigan ng mga nang-aakusa, nasasakdal, saksi, testigo at mga abogado at hukom S Haharap ka sa isang paglilitis bilang saksi/testigo ng iyong matalik na kaibigan na inakusahan sa isang kasalanang hindi niya ginawa.

Nagpalubha pa rito ang pangyayaring bigo hangga ngayon ang Mataas at Mababang Kapulungan ng Konggreso na magpasa ng panuhay na batas [i.e., enabling law] na magiging gulugod ng Filipino bilang wikang pambansa na sinusuhayan ng mga lalawiganing wika at wikang internasyonal.

At ikatlo, ang pagtatakda ng tuntunin sa panghihiram sa Espanyol, bagaman hindi malinaw ang sa Inggles at iba pang banyagang wika, gaya ng Pranses, Aleman, Arabe, Hapones, at Tsino.Mga simpleng tanong ito na mabigat ang implikasyon sa Filipino at iba pang lalawiganing wika sapagkat kapag ipinasok ang mga banyagang tunog ay tiyak na maaapektuhan ang nakagawiang pagbabanghay o pagpapantig sa mga taal na salita sa Filipinas.Maaapektuhan din ang pagtuturo ng mga taal na wika sa Filipinas, dahil kailangang isaalang-alang ng guro ang dalawa o higit pang palabigkasan. Kung magiging bukás sa banyagang tunog ang panukalang ortograpiya, kinakailangang maging bukás din ang Filipino sa tunog schwa, gaya ng taglay ng sa Maranaw [‘Məranau], Bikol, at Pangasinan.A – ko’y kabilang din sa nasabing kaguruan na naghahangad mapatalas ang kaisipan, kung kaya’t sa pangalaawang pagkakatao’y pinanindigan at hindi na pinalampas na muling makasama sa panayam S – abi ng maraming PASATAF ay tulay ng karunungan, sila’y di nagkamali sapagkat tunay nga naman.aral na ibinabahagi ay maaaring ituro sa mga mag-aaral lalo na ang patuloy na pagmamahal at pagpapahalaga sa wikang taglay.Kabilang sa mga nabuong lokal na ortograpiya ng KWF ang Bikol, Ilokano, Pampanga, Pangasinan, at Waray, bagaman ang ilang tuntunin ng KWF, partikular sa panghihiram sa Espanyol, ay utang nang malaki sa Pambansang Lupon sa Wika at Pagsasalin (PLWP) ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining (NCCA) na unang nagsagawa ng pag-aaral sa panghihiram ng salitang banyaga sa panig ng Tagalog noong bungad ng siglo 20 hanggang unang bungad ng siglo 21.Ilan sa mapupuna sa umiiral na ortograpiyang Filipino (at iba pang binubuong ortograpiya sa wikang lalawiganin) ang sumusunod: 1.Isang halimbawa ang pagpapalit ng \p\ sa \f\ ng pangngalang pantanging “Filipinas” na naging “Pilipinas.” Sa kaso ng pangngalang pambalana, wala pang malinaw na tuntunin kung dapat na bang payagan nang maluwag ang paghalili ng mga titik, gaya sa Abakadang Tagalog, doon sa mga hiram na salitang banyaga, gaya ng Espanyol at Inggles.Kung pananatilihin naman ang mga hiram na titik, ibig bang sabihin ay hinihiram na rin ang mga banyagang tunog, gaya ng mahaba at maikling patinig [i.e., long and short vowels] o kaya’y ang mahina at malakas na katinig [i.e., voiced and unvoiced fricatives] sa Inggles?A – alab at lalaganap ang wikang Filipino sa patuloy sa patuloy na paggamit nito hamon sa mga guro sa pagsulong ng K to 12 at iba pang programang akademiko Magtataguyod sa pagpapaangat ng antas ng edukasyon at makikipagsabayan sa mapanghamong mundo ng global na kompetisyon.T – unay na napuno ng pagkatuto ang mga guro sa Filipino Talakay ukol sa sining ng kultura, debelopment ng kurikulum sadya nga namang napakahalaga kahusayan sa mga guro sa Filipino ay tunay na maipupunla A – ngkinin at patuloy na payabungin ang natutunan natin sa pagbabalik sa lugar na pinagmulan ng bawat isa sa’tin ligaya’t galak tiyak na masisilayan sa mukha natin dahil sa PASATAF at mga makabuluhan nitong layunin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong filipino”

  1. Here, Egyptian Americans meet to feel content with like-minded Arabs that come from all over America and the Arab world. Don’t forget to register in to participate in the many Arabic and Egyptian chat rooms available.